GANADORES CONCURSO DE REDACCIÓN A.M.P.A 2013
Categoría 3º - 4º EP
    1º_ Candela Molleda  Díaz (4º EP)
    2º_ Lucía Maquíeira Sanmartín (4º EP)
    3º_ Lucía Tizón  Fernández (3º EP ) 

Categoría 5º - 6º EP
    1º _ Victoria González del Río (5º EP )  
    2º _ Pedro Abal Mille (6º EP )
    3º _ Pedro López- Chaves Pérez (5º EP)

Categoría 1º - 2º ESO
    1º_ Bárbara Alonso Mosquera (2º ESO )
    2º_ Carolina Pérez Pereira (2º ESO )
    3º_ Jaime Galovart (1º ESO )

Categoría  3º - 4º ESO
    1º _ Santiago Lillo Ortiz (3º ESO )
    2º _ Marta Ureña Pérez (4º ESO )
    3º _ Gabriel García Fernández ( 4º ESO )

!ENHORABUENA A TODOS¡